წესები და პირობები

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და ჯეომარტს შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ მიერ geo-mart.ge ვებ-გვერდის გამოყენებას.

კომპანიის მომსახურების გამოყენებით თქვენ თანხმობას აცხადებთ წინამდებარე წესების სრულად და უპირობოდ დაცვაზე.  აღნიშნული წესები ხდება თქვენსა და კომპანიას შორის ურთიერთობის ფარგლებში სავალდებულოდ გათვალისწინებული და ენიჭება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული იურიდიული მნიშვნელობა.

 

ტერმინების განმარტება

 • საიტი – ვებ გვერდი geo-mart.ge
 • კომპანია – ვებ გვერდის geo-mart.ge-ს მფლობელი კომპანია, შპს ჯეომარტი (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, ს/კ: 440 397 660).
 • მყიდველი – ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს პროდუქციის შეძენას საიტის მეშვეობით.
 • განცხადება – საიტზე განთავსებული ინფორმაცია გასაყიდი პროდუქციის შესახებ.
 • პროდუქცია – საიტის მეშვეობით გასაყიდად შეთავაზებული ნებისმიერი ნივთი.

 

პროდუქციის ყიდვა

 • პროდუქციის შესასყიდად მომხმარებელი უნდა მიჰყვეს პროდუქციის შესაბამის გვერდზე განთავსებულ ინსტრუქციას. 
 • პროდუქციის შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს განვადებით. ასეთ შემთხვევაში განვადების ხელშეკრულება იდება პარტნიორ ბანკსა და მყიდველს შორის.
 • საიტის მეშვეობით პროდუქციის შესყიდვის შესაბამისი ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამისი პროდუქციის წესებში/აღწერაში მითითებული წესით.

 

პროდუქციის მიწოდება

 • გამყიდველი კისრულობს ვალდებულებას მყიდველის მიერ ელექტრონულად გაკეთებულ შეკვეთაში მითითებული სახეობის, ზომისა და რაოდენობის პროდუქციის ტრანსპორტირება განახორციელოს, მყიდველის მიერ არჩეული მიწოდების მეთოდის შესაბამისად, მყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე.
 • გამყიდველი უფლებამოსილია პროდუქტი გადასცეს მხოლოდ იმ ფიზიკურ ან იურიდიული პირის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, რომელმაც უშუალოდ შეიძინა პროდუქტი, რაც დასტურდება სისტემაში არსებული მონაცემების/რეკვიზიტების გადამოწმებით.
 • პროდუქტის ჩასაბარებლად/მისაღებად, გამყიდველთან მესამე პირის წარმოდგენის ან მისამართზე არ დახვედრის შემთხვევაში, მყიდველმა აღნიშნულის თაობაზე გამყიდველს უნდა აცნობოს წინასწარ მყიდველის მიერ რეგისტრაციისას მითითებული ტელეფონის ნომრიდან.
 • იმ შემთხვევაში თუ გამყიდველის მიერ, განხორციელდება პროდუქტის ტრანსპორტირება მყიდველის მიერ განსაზღვრულ მისამართზე, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ მყიდველის მიერ არაზუსტი/არასრულყოფილი მისამართია მიწოდებული ან მყიდველი/მისი წარმომადგენელი არ დახვდებიან ადგილზე გამყიდველს, ვერ ხერხდება ელექტრონულად მითითებულ მობილურ ტელეფონზე დაკავშირება (გამორთულია ან არ პასუხობს), ხელმეორედ მყიდველის მისამართზე პროდუქტის ტრანსპორტირებისთვის თავიდან უნდა იქნეს გადახდილი ტრანსპორტირების ფასი ან მყიდველმა თვითონ უნდა მოახდინოს პროდუქტის ტრანსპორტირება გამყიდველის მისამართიდან.

 

არასრულწლოვანი პირები

ვებგვერდის სერვისები არ არის შექმნილი ან გამიზნული 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის, პირებისთვის, რომელთაც რომელიმე იურისდიქციით სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით არ მიუღწევიათ კანონიერი თანხმობის ასაკამდე („კანონით სრულწლოვანი“). თუ თქვენ არ ხართ კანონით  სრულწლოვანი პირი, თქვენ არ გაქვთ უფლება ჩამოტვირთოთ ან ისარგებლოთ სერვისებით ან მოგვაწოდოთ პერსონალური ინფორმაცია.  

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ვიქონიოთ წვდომა და შევამოწმოთ თქვენგან მიღებული ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენთვის გახდება ცნობილი, რომ ინფორმაციის გაზიარება მოხდა მომხმარებლის მიერ, რომელსაც არ მიუღწევია სრულწლოვანების ასაკამდე,  ჩვენ უფლება გვაქვს არ გავითვალისწინოთ ეს ინფორმაცია. თუ თქვენ გაქვთ მიზეზი ივარაუდოთ, რომ ჩვენთვის ინფორმაციის გაზიარება მოხდა არასრულწლოვანი პირის მიერ, გთხოვთ, გვაცნობოთ ამის შესახებ.