გამოყენების პოლიტიკა

პს “ჯეო-მარტი

ტერმინების განსაზღვრება:

 • მომხმარებელი – ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია საიტზე ან რეგისტრაციის გარეშე ახდენს საქონლის შეძენას.
 • გამყიდველი – geo-mart.ge, რომელიც ახორციელებს მყიდველისათვის შეკვეთილი საქონლის მიყიდვას.
 • მყიდველი – მომხმარებელი, რომელიც ახდენს საიტზე (geo-mart.ge) განთავსებული პროდუქტის შეძენას უნაღდო ანგარიშსწორების გზით.
 • პროდუქტი – საიტზე განთავსებული სარეალიზაციო საქონელი.
 • მხარეები – წინამდებარე წესებისა და პირობების ფარგლებში მოქმედი სუბიექტები – მყიდველი და გამყიდველი.
 • საიტი – geo-mart.ge

 

წესები და პირობები:

 • ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია და პროდუქტის შეძენა შეუძლიათ იურიდიულ პირებს და ქმედუნარიან ფიზიკურ პირებს. რეგისტრაციისას ან/და შეკვეთისას მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის მიერ მითითებული მონაცემების სისწორეზე. მომხმარებელი ვალდებულია წინასწარ, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით გადაიხადოს ინტერნეტ მაღაზიის მიერ დადგენილი პროდუქტის ღირებულება.
 • მომხმარებელი შეკვეთის გადახდისას დებს გარიგებას საიტთან, რომლის მიხედვითაც გამყიდველი უზრუნველყოფს შეკვეთილი პროდუქტის მიწოდებას, მყიდველის მიერ წინასწარ მითითებულ ადგილზე.
 • გამყიდველი კისრულობს ვალდებულებას მყიდველის მიერ ელექტრონულად გაკეთებულ შეკვეთაში მითითებული სახეობის, ზომისა და რაოდენობის პროდუქციის ტრანსპორტირება განახორციელოს, მყიდველის მიერ არჩეული მიწოდების მეთოდის შესაბამისად, მყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე.
 • გამყიდველი უფლებამოსილია პროდუქტი გადასცეს მხოლოდ იმ ფიზიკურ ან იურიდიული პირის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, რომელმაც უშუალოდ შეიძინა პროდუქტი, რაც დასტურდება სისტემაში არსებული მონაცემების/რეკვიზიტების გადამოწმებით.
 • პროდუქტის ჩასაბარებლად/მისაღებად, გამყიდველთან მესამე პირის წარმოდგენის ან მისამართზე არ დახვედრის შემთხვევაში, მყიდველმა აღნიშნულის თაობაზე გამყიდველს უნდა აცნობოს წინასწარ მყიდველის მიერ რეგისტრაციისას განსაზღვრული ელ-ფოსტიდან, სადაც მოცემული იქნება პროდუქტის მიმღების პირადობის დამდასტურებელი რეკვიზიტები.
 • აღნიშნულმა პირმა, პროდუქტის მიღებისას/ჩაბარებისას თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამყიდველი უფლებამოსილია არ გადასცეს ასეთ პირს პროდუქტი.
 • პროდუქტის მიწოდებისას მხარეებს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარები აქტი.
 • იმ შემთხვევაში თუ გამყიდველის მიერ, განხორციელდება პროდუქტის ტრანსპორტირება მყიდველის მიერ განსაზღვრულ მისამართზე, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ მყიდველის მიერ არაზუსტი/არასრულყოფილი მისამართია მიწოდებული ან მყიდველი/მისი წარმომადგენელი არ დახვდებიან ადგილზე გამყიდველს, ვერ ხერხდება ელექტრონულად მითითებულ მობილურ ტელეფონზე დავაკშირება (გამორთულია ან არ პასუხობს), ხელმოერედ მყიდველის მისამართზე პროდუქტის ტრანსპორტირებისთვის თავიდან უნდა იქნეს გადახდილი ტრანსპორტირების ფასი ან მყიდველმა თვითონ უნდა მოახდინოს პროდუქტის ტრანსპორტირება გამყიდველის მისამართიდან.

იწოდების პოლიტიკა:

თბილისში მიწოდება ხორციელდება შეკვეთიდან იმავე ან მეორე დღეს.

მიწოდების ღირებულება თბილისში.

მიტანის საფასური განისაზღვრება 5 ლარით. პროდუქციის 100 ლარის ან მეტის ღირებულების შემთხვევაში, თბილისის მასშტაბით მიტანა უფასოა.

მიწოდების ღირებულება რეგიონებში.

 • ქალაქებში – 8₾
 • დაბა/სოფლებში – 10₾.

მიტანა  ხორციელდება შეკვეთიდან 2-3  სამუშაო დღეში.

 

დაბრუნების პოლიტიკა:

ნივთის დაბრუნება/გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში ან/და თუ არ შეესაბამება თქვენს მიერ გამოწერილ პროდუქტს.

geo-mart.ge იღებს ვალდებულებას შენაძენის დაბრუნების შემთხვევაში აანაზღაუროს გადახდილი თანხა სრულად, თუ პროდუქტის სასაქონლო სახე  შენარჩუნებულია და ახლავს ყველა დამატებითი ნაწილი, რაც შესყიდვის დროს იქნა მიღებული.